ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE BEPALINGEN De algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de contractuele rechten en plichten van alle gebruikers en bezoekers van de website WWW.LESCORDES.BE en de eigenaar van die website zijnde De Vroey Jewels bv, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in Wilrijk BE0860 335 461. De huidige Algemene Voorwaarden beheren elke verkoop van producten uitgevoerd op de Site, vervangen elke voorafgaande voorwaarden en zijn de enige toepasbaar, rekening houdend met andere wettelijke bepalingen van toepassing. De Gebruiker erkent dat de relaties met De Vroey Jewels bv exclusief beheerst worden door deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van alle voorwaarden die voorafgaand beschikbaar zijn op de Site. De Vroey Jewels bv behoudt het recht om van tijd tot tijd de Algemene Verkoopsvoorwaarden aan te passen. De Algemene Verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op de datum van de aankoop op de Site. Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de Site, zijnde een bestelling, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening. PRIJS Alle vermelde verkoopprijzen op de site zijn steeds inclusief BTW en taksen, maar exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden bepaald doorheen het aankoopproces en gecommuniceerd aan de Gebruiker. De uiteindelijke totale kostprijs is in Euro en op het einde van het aankoopproces expliciet en duidelijk vermeld, vooraleer de Gebruiker zijn aankoop definitief valideert. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze schriftelijk worden omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De Vroey Jewels bv behoudt het recht om bepaalde prijzen, inclusief de leveringskosten, op elk ogenblik te wijzigen wat ook de rede moge zijn, doch er is een engagement om de gepubliceerde prijzen op het ogenblik van de aankoop door de Gebruiker effectief toe te passen. AANBOD Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de landen van de Benelux. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal privaat gebruik. Ondanks het feit dat de Site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet actueel is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maat, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via webshop@lescordes.be.  De Vroey Jewels bv is wat betreft de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.  De Vroey Jewels bv is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet-of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Vroey Jewels bvba.  De Vroey Jewels bv is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. ONLINE AANKOPEN De klant heeft de mogelijkheid om een aantal artikelen uit het Les Cordes assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een e-mail ter bevestiging ontvangt van webshop@lescordes.be. De artikelen worden op een door de klant aangegeven adres geleverd met Bpost. Bij Les Cordes heeft u de mogelijkheid om te betalen via: VISA, Mastercard,Maestro,KBC online,Ing Homepay, IDeal, Bancontact/Mistercash.U kaart wordt direct gedebiteerd bij bankcontact en later bij Visa. EIGENDOMSVOORBEHOUD De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van De Vroey Jewels bv. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Vroey Jewels bv te wijzen, bijvoorbeeld aan een ieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. KLACHTEN Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld (binnen de 7 dagen na ontvangst van de goederen), op straf van verval van elk recht, aan de klantendienst via webshop@lescordes.be . GARANTIE (enkel voor consument) Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de consument de verkoper hiervan binnen de 7 (zeven) dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de consument. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de consument aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het bovenvermelde garantiestelsel. Bedenktijd en retourneervoorwaarden In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 (veertien) dagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat, met de originele labels, ongebruikt en in de originele verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Les Cordes, Kwikstaartlaan 28, 2610 Wilrijk, Belgë. Ongefrankeerde retourneringen zullen niet worden aangenomen. Goederen die specifiek voor de consument ontworpen zijn of die kunnen bederven worden niet teruggenomen en de consument kan zich dus niet beroepen op het herroepingsrecht. Omwille van hygiënische redenen kunnen oorbellen niet worden teruggenomen. De retourzending wordt door De Vroey Jewels bv gecontroleerd. Na een geslaagde controle wordt het artikel met u verrekend. U kan binnen de 2 (twee) weken een terugbetaling op uw rekening verwachten. OVERMACHT Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, VERZENDKOSTEN EN -TERMIJN De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de orderbevestiging is doorgegeven door de consument en de betaling aan de verkoper werd vereffend door de consument. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten (gemaakte verzendkosten en transactiekosten). Het geeft de consument geenszins het recht de aankoop te annuleren. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Voor vertragingen bij BPOST zijn wij niet aansprakelijk. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De Vroey Jewels kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken en te versturen. WIJZIGING VOORWAARDEN Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Vroey Jewels bvba. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. De Vroey Jewels bv kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. BEWIJS De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up als bewijsvoering kunnen dienen. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER Alle overeenkomsten afgesloten met verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. Informatie over alternatieve geschilbeslechting is te vinden via http://ec.europa.eu/odc doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen. DE VROEY JEWELS BV Kwikstaartlaan 28,2610 Wilrijk Btw:BE0860 335 461