PRIVACY POLICY

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van uw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: De vroey Jewels (Les Cordes), met maatschappelijke zetel te Kwikstaartlaan 28, 2610 Wilrijk en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE0860.335.461 (hierna: “Les Cordes”). In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. Artikel 1 – Algemeen 1.1. Les Cordes leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende  “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. 1.2. Les Cordes stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven Artikel 2 – Persoonsgegevens 2.1.      Persoonsgegevens die u ons meedeelt: –      Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres –      Categorie 2: bij registratie op nieuwsbrief: uw e-mailadres; –      Categorie 3: via cookies: tracking van gebruik van de website; –      Categorie 4: bij aanvraag lijst verkooppunten; 2.2.      Les Cordes kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
  •   door gebruik van cookies;
  •   tijdens uw aanvraag tot ontvangen van de verkooppunten, de nieuwsbrief, contactaanvraag en gebruik van de website;
2.3.      De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9. Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking 3.1. Algemene doeleinden: Les Cordes zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken: –       Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Les Cordes om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren; –       Categorie 2: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden; –       Categorie 3: het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming; –       Categorie 4: het u toesturen van een lijst van de huidige verkooppunten van Les Cordes. Les Cordes heeft deze gegevens expliciet nodig om u op de hoogte te houden van de lijst van verkooppunten, welke op regelmatige basis wijzigt. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden. 3.2. Direct marketing: Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Les Cordes uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt op elke verstuurde email vanuit direct marketing oogpunt meegegeven. Les Cordes zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden (inclusief de commerciële partners van Les Cordes), tenzij met uw voorafgaande toestemming en vermelding van ontvangst door de derde partij. Artikel 4 – Duur van de verwerking De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Les Cordes en U. Artikel 5 – Uw rechten Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek. 5.1.      Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens. Hiervoor kan u een e-mail sturen naar info@lescordes.be, welke binnen de wettelijke termijn van 72 uur beantwoord zal worden. 5.2.      Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Les Cordes. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Les Cordes verbindt zich er toe iedere aanvraag binnen maximaal 72 uur te verwerken. 5.3.      Recht van verzet: U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing. 5.4.      Recht van overdraagbaarheid: U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. 5.5.      Recht van intrekking van de toestemming: Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken. 5.6.      Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar info@lescordes.be, per post naar Kwikstaartlaan 28, 2610 Wilrijk. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie. Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina. 5.7.      Automatische beslissingen en profiling: Les Cordes maakt geen gebruik van profiling en automatische beslissingen op basis van de door u verstrekte gegevens. 5.8.      Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail:  commission@privacycommission.be. Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid 6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 6.2. In geen geval kan Les Cordes aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. Artikel 7 – Toegang door derden 7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers. 7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy. 7.3. Advertentievertoningen en -kliks kunnen worden geregistreerd door Les Cordes en door advertentienetwerken waaraan Les Cordes deelneemt. De volgende netwerken kunnen hiervoor ingeschakeld worden:
  • Doubleclick (Google DFP)
Artikel 8 – Links naar andere websites 8.1. Les Cordes is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop Les Cordes door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van Les Cordes.  8.2. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.   Artikel 9 – Cookies 9.1. Rond het gebruik van Cookies verwijzen wij naar de cookie statement van deze website.